Web Colour Data

atarusasaki.net /...


http://www.atarusasaki.net/book_akiko-et-kimi.html

Breakdown

#BD320B 28%
#C1340B 13%
#B92E08 11%
#BC3514 11%
#C23713 10%
#A9665C 7%
#AD9A94 6%
#B54832 5%
#F5B524 3%
#A53116 2%
#CAB7A9 2%
#F90B09 2%

Hue Distribution

Colour Wheel

Websites with Similiar Colours